Elements per a una deconstrucció política de la Teologia de Pau de Tars. Una invitació a la relectura de Romans

  • Fin
    • HÉCTOR LEÓN FRANK
      Autor del llibre

    • Fundació Arqueològica Clos
    • 17 de novembre de 2016 à 19 hores

En aquest Fòrum se'ns parlarà d’un mode alternatiu de llegir la Carta als Romans de Pau de Tars. En la lectura que proposa Frank, el compromís político-conductual que se li exigeix al creient adquireix el màxim protagonisme vers el seu contingut dogmàtic, que queda relegat a segon pla. Veurem com la teologia de Pau prengué la iconografia mesiànico-apocalíptica pròpia del judaisme de finals del segon temple, condensant-la en una sintaxi de salvació en què l’esdeveniment clau –la mort i la resurrecció del Crist– quedava circumscrit al passat. Així, l’ésser humà perdia llur autonomia per a la salvació, que ja no depenia del correcte acompliment de la Llei, sinó de la gràcia de Déu. Enfront del “mode d’existir grec”,fonamentat en l’amor pel saber, i de “l’existir jueu”,sustentat en el compliment de la Llei, Pau aixecà “l’existir cristià”, que era –i és– un “viure com si no” (Corintis 7, 29-31) existís la Llei. L’autor també ens explicarà com de la Carta als Romans se’n desprenia, des del punt de vista polític, una postura col·laboracionista clarament pro-romana.